paper wrap | Wonjae Lee, Sunkyu Kim & Sangjun Hahn | 3